Vedtægter

Vedtægter for

Brønderslev fotoklub

 

§1. Navn og hjemsted

1.1. Brønderslev Fotoklub er en forening med hjemsted i Brønderslev kommune. Foreningen er stiftet den 05. marts 2015

§2. FORMÅL

2.1. Foreningens formål er at fremme medlemmernes interesse og sans for fotografi samt formidle kendskabet til fotografiet. Dette opnås ved fototure, løsning af fotografiske opgaver, foredrag, billedkritik, instruktioner, undervisning, samarbejde med andre klubber / foreninger, arrangementer i form af udstillinger, konkurrencer, kurser og andet efter ønske fra medlemmernes side. Der skal gives mulighed for mødesteder, hvor ligesindede fotointeresserede kan være sammen omkring den fælles interesse.

2.2. Foreningen er upolitisk og kan ikke være medlem af andre interesseorganisationer end foreninger med fotografisk baggrund og fotografering som hovedformål.

§3. MEDLEMSKAB

3.1. Alle med interesse for fotografi og fotografering kan blive medlem af Brønderslev Fotoklub. Ved optagelsen som medlem accepteres  foreningens regler og vedtægter.

3.2. Udmeldelse finder sted ved henvendelse til kassereren. Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

3.3. Generalforsamlingen kan træffe afgørelse om eksklusion af medlemmer, hvilket sker ved simpelt flertal. Dog vil kontingentrestance jf. § 4 kunne medføre eksklusion.

3.4. Tyveri fra foreningen eller dens medlemmer vil dog medføre øjeblikkelig eksklusion.

3.5. Medlemslister føres af kassereren. (Det er medlemmets pligt at give oplysning om korrekt e-mail, da det er denne vej kommunikationen foregår, da det forventes at man har en e-mail adresse).

§4. KONTINGENT & ØKONOMI

4.1. Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling for det følgende regnskabsår, og opkræves 1 gang årligt.

4.2.  Restance ud over 3 måneder medfører slettelse fra medlemslisten.

4.3.  Nye medlemmer betaler fuldt kontingent ved indmeldelse i første halvdel af kalenderåret, og halvt ved indmeldelse i sidste.

4.4. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Det reviderede regnskab skal fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse. Kassereren fører kassebog. Kassereren administrerer foreningens kontantbeholdning.

4.5. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Regnskabet underskrives af hele bestyrelsen.

4.6 Foreningen skal være registreret i CVR-registret iht. gældende lovgivning.

§5. TEGNINGREGLER & HÆFTELSE

5.1. Foreningens tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og ved salg af fast ejendom (udstyr) tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

5.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse, for de forpligtigelser der evt. påhviler foreningen.

§6. GENERALFORSAMLING

6.1.  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

6.2.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og skal være indkaldt med mindst 14 dages varsel via  personlig e-mail. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

6.3. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent. Herunder godkendelse af dagsorden. Valg af stemmetæller.

2.    Formandens årsberetning.

3.    Fremlægning af foreningens reviderede regnskab.

4.    Fastsættelse af årskontingent.

5.    Indkomne forslag. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.    Valg af 2 suppleanter (hvert år)

8.     Valg af revisor (i lige år)

9.     Eventuelt

6.4. Alle afstemninger og valg foregår ved håndsoprækning, med mindre blot et fremmødt stemmeberettiget medlem ønsker skriftlig afstemning.

6.5. Man er kun stemmeberettiget, hvis man ikke er i kontingentrestance og er til stede ved generalforsamlingens begyndelse. (Der kan ikke stemmes ved fuldmagt).

6.6. Ændringer af foreningens vedtægter kræver at minimum halvdelen af foreningens stemmer er afgivet, samt at vedtagelsen sker med mindst 2/3 del af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal offentliggøres ved fremsendelse til personlig E-mail, senest 21 dage efter generalforsamlingen, og på foreningens hjemmeside, hvis den har en sådan.

§7. BESTYRELSEN

7.1. Foreningen ledes af en selvkonstituerende bestyrelse på min. 5 personer.
Kun formanden og kassereren har i forening tegningsret til at binde foreningen økonomisk for max 1000 kr.

7.2. Foruden de 5 bestyrelsesmedlemmer vælges der 2 suppleanter (1. suppleant og 2. suppleant). Disse indtræder i bestyrelsen hvis frafald opstår, og er på valg til næstkommende generalforsamling.

7.3. Medlemmer af bestyrelsen vælges for en 2 årig periode, dog således at ikke alle medlemmer af bestyrelsen er på valg samtidig, derfor er kassereren på valg ved førstkommende generalforsamling, en evt. indtrådt suppleant vil være på valg ved første kommende ordinære generalforsamling.

7.4. Der kan nedsættes ad hoc udvalg til div. opgaver, det forventes at man som medlem af foreningen deltager aktivt i det daglige arbejde.

7.5. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, der har betalt senest opkrævede kontingent.

§8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

8.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt. Dog skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis 1/3-del af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav derom.

8.2.  Medlemmer skal minimum indkaldes med 14 dages varsel.

8.3.  Skulle mindre end halvdelen af foreningens medlemmer møde op, kan der indkaldes jfr. stk. 2 til ny ekstraordinær generalforsamling. Her vil en beslutning være gyldig, når den vedtages med 2/3-del af de afgivne stemmer, uden hensyntagen til hvor stor en del af foreningens medlemmer der er fremmødt.

§9. FORENINGENS OPLØSNING

9.1. Foreningen kan kun opløses af en generalforsamling, hvor mindst 2/3-del af medlemmerne er til stede, samt at 2/3-del af forsamlingen stemmer derfor.

9.2. Såfremt det vedtages at ophæve foreningen, skal dennes eventuelle formue anvendes til kulturelle formål efter generalforsamlingens bestemmelse. Evt. fotos tilfalder Lokalhistorisk arkiv.

9.3. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig jfr. stk. 1, indkaldes til en ny med samme dagsorden senest 3 uger efter. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

§10. KONKURRENCER

10.1. Konkurrenceregler fastsættes af bestyrelsen.

 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling

Brønderslev, den 5. marts 2015